Çocuk Gelişimi Programı Ders içerikleri

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

1.YARIYIL

TDB 1801 Türk Dili-I

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

ATB 1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır

YDB 1801 İngilizce-I

İngilizce dilbilgisinin temel özellikleri, kelime bilgisi ve yazma becerisi, konuşma pratikleri, kendilerini ifade etme yeterliliği, okuduğunu ve dinlediğini anlama yetisi öğretilmektedir.

ÇGP 1001 Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme

Bu dersin amacı öğrenciye okulöncesi eğitimde araç gereç geliştirme yeterlikleri kazandırmaktır. Ayrıca bu derste öğrencilerin sınıflarında uygulayabilecekleri sınıf yönetimi ile ilgili araç gereçler planlaması, kukla ve aksesuarlar yapmalarının öğretimi de hedeflemektedir. 

ÇGP 1003 Çocuk Gelişimi-I

Okul öncesi dönemde ve bebeklik döneminde gelişim ilkeleri, temel gelişim kavramları, gelişimi etkileyen etmenler ve gelişim kuramları, 0-8 yaş arası çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve özbakım gelişim özellikleri incelenecek.

ÇGP 1005 Çocuk ve Oyun

Oyun ve oyuncağın tarihçesi, oyunun önemi, çocuğun gelişimine katkıları incelenir. Oyun ile ilgili kuram ve görüşler, çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları ve farklı gelişen çocuklarda oyun ele alınır ve uygulama örneklerini öğrenir.

ÇGP 1007 Anne Çocuk Beslenmesi

Beslenmenin tanımı, önemi ve besin öğelerini inceler, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, beslenmenin anne ve çocuk sağlığı açısından önemine dikkat çeker. 0 – 6 yaş çocuklar için yaşa özel beslenme özellikleri ve beslenme sorunları ile bu sorunlara yaklaşımları tartışır

ÇGP 1009 Kaynaştırma Eğitimi

Kaynaştırma-normalleştirme-bütünleştirme, destek hizmet kavramları, kaynaştırmanın tarihsel gelişimi, kaynaştırmanın yasal dayanakları, kaynaştırma ekibinin sorumlulukları, sosyal kabul, farklı yetersizliğe sahip kaynaştırma öğrencilerine yönelik destek özel eğitim hizmetleri, öğretim ve değerlendirme süreçlerini uyarlama.

BİP 1802 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

İnternet ve internet tarayıcısı. Elektronik posta yönetimi, haber grupları /forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret

ÇGP 1011 Çocuk ve Müzik

Bu dersin amacı, öğrencilerin okul öncesi eğitimde müzik etkinliklerini uygulayabilmesine fırsat tanımaktır. Bu derste müzik bilgisi, müzik etkinliklerini planlama ve uygulama yer almaktadır.

ÇGP 1013 Temel Tasarım

Nokta-Çizgi ,Açık-koyu, Işık-gölge,Tarsı İlkeleri  Form Çağrışımları ve Kompozisyon, Renk, Doku, Strüktür, Nokta çizgi ile özgün yüzey düzenleme, Açık-koyu ve ışık-gölge karakalem tekniği ile objeleri hacimlendirme, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,Yüzey düzenlemelerini renklendirmek, Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak, Strüktür uygulamaları yapmak

2.YARIYIL

TDB 1802 Türk Dili-II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

ATB 1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

YDB 1802 İngilizce-II

Bu ders İngilizce-I dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

ÇGP 1004 Çocuk Gelişimi-II

8-14 yaş arası ilköğretim çağı çocuklarının gelişim özellikleri ve gelişim kuramları, fiziksel bilişsel, dil, sosyal, duygusal gelişim özellikleri incelenecek.

 

ÇGP 1006 Çocuk ve Drama

Bu dersin amacı; eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

ÇGP 1008 Sanat Ve Yaratıcılık

Öğrencilerin yaratıcılığı tanımlayabilmeleri, yaratıcılığı geliştiren ve engelleyen faktörleri açıklayabilmeleri, öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri, geliştirmeleri ve etkinlik uygulamaları ile öğrendiklerini pekiştirmeleri.

MAT 1804 Temel Matematik-1

sayılar ,üslü ve köklü sayılar,modüler aritmetik,ondalıklı sayılar,oran ve orantı,denklemler ve eşitsizlikler

ÇGP 1010 Aile Eğitimi

Toplum ve aileyi sosyal ve kültürel yönden tanır. Çocuk ve aileyi içeren eğitim programları hakkında bilgi edinir. Okul öncesi eğitimde aile katılımını ve katılım programlarını bilir, aile katılım programı uygular.

BİP 1802 Bilgi ve İletişim Teknolojileri- 2

Bu ders Bilgi ve İletişim Teknolojileri -I  dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

ÇGP 1012 Çocuk Edebiyatı ve Medya

Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler. Çocuk yayınlarının değerlendirilmesi. Çocukların ve ailelerin çocuk yayınları kullanmalarına rehberlik etmek; çocukların basılı ve görsel yayınları kullanmalarına rehberlik etmek, ailelere çocuk yayınlarıkullanmaları konusunda rehberlik etmek

3.YARIYIL

ÇGP 2001 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I

Bu derste, mezun olacak öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı olarak mesleki deneyimlerinin kazan ılması ve bu deneyimlerin kullanılması için gerekli eğitim ve uygulamaya önem verilir. Bu çerçevede, öğrencilerinin teorik ve pratik derslerinde aldıkları bilgilerini kendi programları ile ilgili birim; çocuk bakımevi, kreş, anaokulu gibi uygulama sahalarında kullanabilmelerini sağlamak; bu yolla, öğrencilere mezuniyetten sonraki meslek hayatlarında gerekli olacak el becerisini kazandırmak

ÇGP 2003 Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri

Gelişim ve öğrenme, gelişim özellikleri, ilkeleri, gelişimi etkileyen faktörler, gelişim aşamaları, öğrenme, öğrenmenin özellikleri, öğrenme aşamaları öğrenme tipleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme Kuramı, Bilişsel Öğrenme Kuramı, Sosyal Öğrenme Kuramı, Oyun Yoluyla Öğrenme Kuramı

ÇGP 2005 Çocuk Psikolojisi Ve Ruh Sağlığı

Kişilik ve benlik kavramı; kişilik gelişimi kuramları, çocukta gerçek benlik kavramını etkileyen aile faktörleri. Davranışın oluşum zinciri; uyarıcı, dürtü, güdüler, duygu. Duyum ve algı kavramları; algı özellikleri, algıda seçicilik, algıda değişmezlik, algıda organizasyon, algıda bütünlük, algı yanılması, duyum, duyum ve algı arasındaki farklar. Savunma mekanizmaları; çatışma, bastırma, yansıtma, yadsıma, yer değiştirme, karşıt tepki kurma, yalıtma

ÇGP 2007 Meslek Yabancı Dil-1

Bu derste öğrenciler akademik okuma parçalarını okuyup yorumlayabilecek ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabileceklerdir. Kendi alanları ile ilgili gerekli terminoloji kendilerine kazandırılacaktır. Bu dersin sonunda öğrenci; ilgili alandaki sözcükleri kullanmayı, teknik terminolojiyi, alanlarıyla ilgili literatürü takip edebilecek seviyede İngilizceyi, akademik ve mevcut okuma parçaları yardımıyla kelime hazinelerini genişletmeyi, eleştirel okuma becerilerini geliştirmeyi, yazma becerilerini geliştirmeyi, fikirlerini grup ve sınıf içi tartışmalarda ifade etmeyi öğrenecek ve bu becerileri geliştireceklerdir.

ÇGP 2009 Çocukta Bilim Ve Teknoloji

Okul Öncesi Dönemde Bilim Eğitimi, Bilim Etkinliğini Uygulama,Bilgisayarın Eğitim Alanında Kullanılması ,Bilgisayar Destekli Etkinlik Uygulamaları

ÇGP 2501 Özel Eğitim-1

 Özel eğitimde, teşhis aşamasından, eğitimde program düzenlenmesine kadar temel kavram ve teoriler. Özel eğitim dersinin gerekliliği, özel eğitimin tarihçesi, özel eğitim ile ilgili kavramların ve özel eğitimin ilkelerinin açıklanması, özel eğitim gerektiren gruplar,  ailelerin, toplumun özel gereksinimi olan çocuğa yaklaşımı, Türkiye ve Dünya’da özel eğitim alanında yapılanların incelenmesi.

ÇGP 2805 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri

Araştırma konularını seçme, araştırmada temel kavramlar, araştırmanın gereği ve önemi, araştırmanın konusu (problem), problem cümlesi, ilgili kaynaklar (kaynak taraması), araştırma probleminin cevabı (hipotez), amaç ve ifade, önem, araştırmanın dayandığı temeller (varsayımlar), sınırlılıklar, tanımlar, kaynak araştırması yapma; araştırma yöntemi, evren ve örneklem, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler

ÇGP 2503 Çocuk Animatörlüğü

Animasyon etkinlikleri; animasyon programı, türleri, animasyon programının özellikleri, animasyon programında dikkat edilmesi gereken unsurlar, animasyon hizmetleri organizasyonu, organizasyon şeması, organizasyonda dikkat edilecek noktalar. Animasyon etkinliklerini planlama / uygulama; animasyon planlama süreci, animasyon organizasyonunu uygulama.

RTV 2801 İletişim

İletişim, iletişim nedir, süreci ve çeşitleri, öğeleri ve özellikleri, engelleri, sözlü iletişim, sözlü iletişim teknikleri, kuralları, sözlü iletişimde kullanılan yollar, etkili konuşma, yazılı iletişim, tanımı, teknikleri, kuralları, yazılı iletişimde kullanılan araçlar, yazı dilini düzgün kullanma, sözsüz iletişim, beden dili ve etkileri, giyim kuşam, kişisel imaj,

SGP 2801 İlk Yardım

 Çocuklarda ilk yardım gerektiren durumlar ve yapılması gerekli acil müdahaleler. Hava yolu, solunum ve dolaşımın normal fizyolojisi. İlk yardımın temel öğeleri. Acil müdahale manevraları (maket üzerinde uygulamalı)

ÇGP 2505 Kişisel Gelişim

Bu derste amaç, öğrencilerin kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmektir. İletişim, iletişimin öğeleri ve süreçleri, çocuk, aile ve iş ortamında ilişkiler konuları ele alınarak ve uygulama örnekleri sunmaktır.

 

İŞY 2813 İşletme Yönetimi I

 Planlama kavramı, örgütleme, yöneltme/yürütme, koordinasyon. Denetim; işlem standartları, denetim standartları, denetim araçları, denetim türleri, idari denetimler, düzeltici önlemler, denetim raporu, standart raporlar

ÇGP 2501 Özel Eğitim Uygulamaları-1

Özel gereksinimi olan çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim programını tanımak, Çocuklar için hazırlanan bireysel öğretim programını tanımak,BÖP e uygun hazırlanmış etkinlikleri uygulamak da öğretmenle iş birliği yapmak, Akademik gelişim etkinliğini planlamaya destek olmak , Akademik gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak, BÖP e uygun hazırlanmış etkinlikleri uygulamak da öğretmenle iş birliği yapmak, Bilişsel gelişim etkinliğini planlamaya destek olmak, Bilişsel gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak, Dil ve iletişim etkinlikleri planlamaya destek olmak, Dil ve iletişim gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak

ÇGP 2509 Sosyolojiye Giriş

Toplumun yapısını, işleyişini, değişimini ve bunların bağlı oldukları toplumsal yasaları kavrayabilme,  Bireyin sorunlarının, toplumun sorunlarının da bireyle ilişkilerini kavrayabilme, Toplumsal sorunları kavrayabilme; toplumun ekonomik, ve kültürel kalkınmasında bilinçli bir şekilde katkıda bulunabilme, Kültürün çeşitli boyutları ne olduğu, sosyalleşme ile ilişkisi, maddi manevi ayırımı, milli kültürün anlamı, kültür değişimi, kültürler arası etkileşimini kavrayabilme, Toplumu, geçmişiyle ilişkisi içinde tanıyabilme, içinde yaşanılan durumu bilinçli bir durumda yorumlayabilme, Türk toplumunun yapısını tanıyabilme, bugünü daha bilinçli bir şekilde yorumlayabilme

4.YARIYIL

ÇGP 2002 Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulamalı

Yaratıcı drama etkinlikleri, yaratıcı drama etkinliğini uygulama. Değerlendirme; öğretmenin kendini değerlendirmesi, çocukların katılımını değerlendirme, etkinliği değerlendirme.

ÇGP 2004 Seminer

Araştırma süreci ve teknikleri; araştırma türünü belirleme, araştırma konusunu belirleme, araştırma problemine yönelik kaynakların taranması, araştırma modelini oluşturmak, araştırma yöntemini belirleme, araştırmanın evrenini ve örneklemini belirleme, araştırma verilerini sonuçlandırmak, araştırma sonuçlarını yorumlamak, araştırma sürecini raporlaştırmak.

ÇGP 2010 Çocuk Hakları ve Koruma

Bu dersin amacı, öğrencilerin, çocuğun hakları ve korunması hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu derste Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları, çocuk ihmal ve istismarı ve buna yönelik koruyucu önlemler ve de çocuk haklarının korunması konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir.

ÇGP 2010 Çocukla İletişim

İletişim, iletişim nedir, süreci ve çeşitleri, öğeleri ve özellikleri, engelleri, sözlü iletişim, sözlü iletişim teknikleri, kuralları, sözlü iletişimde kullanılan yollar, etkili konuşma, yazılı iletişim, tanımı, teknikleri, kuralları, yazılı iletişimde kullanılan araçlar, yazı dilini düzgün kullanma, sözsüz iletişim, beden dili ve etkileri, giyim kuşam, kişisel imaj, çocukla etkili iletişim teknikleri

ÇGP 2008 Meslek Yabancı Dil-2

Bu ders Meslek Yabancı Dil-2 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

ÇGP 2502 Özel Eğitim-II

Çeşitli engelli gruplarının özellikleri ve eğitimleri (dil ve iletişim bozuklukları, uyum ve davranış problemi olanlar, süreğen hastalığı olanlar, üstün yetenekli çocuklar, öğrenme güçlükleri), kaynaştırma ve dahil etme programları , engelli çocuk ailelerinin ihtiyaçları ve sorunları konusunda bilgilendirmek, erken müdahale programlarını incelemek ve çeşitli kuruluşlarda uygulama  yaparak bilgilerin pekiştirilmesi

ÇGP 2504 Meslek Etiği

 Zorunlu etik ve ahlak kavramları; etik ve ahlak ilişkisi ,ahlaki değerler, ahlaki gelişim süreci,etik kuralları,etik toplum ilişkisi,etik davranışı etkileyen faktörler. etik sistemleri; toplumsal sözleşme etiği,kişisel etik sosyal yaşam etiği. kültür normlar değerler

ÇGP 2506 Davranış Yönetimi

Bu dersin amacı, beden dilinin doğru kullanımının öğretilmesi, sözlü ve sözsüz iletişim becerisinin kazandırılmasıdır.

ÇGP 2508 Özel Eğitim Uygulamaları-2

Özel gereksinimli çocuklar için psiko-motor gelişim etkinliği planlamaya destek olmak, Psiko-motor gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak, Özel gereksinimli çocuklar için özbakım geliştirecek etkinliği planlamak ,Özbakım becerisi geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak ,Toplumsal uyum becerileri etkinliği planlamaya destek olmak ,Toplumsal uyum becerileri geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak, Duyuşsal gelişime uygun etkinlikleri planlamak , Duyuşsal becerileri geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak, Duyuşsal becerileri geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak

ÇGP 2510 Çocuk ve Çevre

Çevre Eğitimi, Çevre Eğitim Etkinliklerini Uygulama, Çevre Bilincini Oluşturma  Çevre Sorunları ,Çevreyi Koruma Bilincine Uygun Sınıf İçi Önlemleri

ÇGP 2512 SANAT Etkinliklerini İzleme

Sanat ve sanat dalları; sanatın tanımı, terimleri, sanatın tarihsel gelişimi, sanatın gerekliliği, önemi, başlıca sanat dalları. Sanat dallarının önemi; plastik sanatların, ritmik sanatların, fonetik sanatların önemi.

ÇGP 2514 Özel Eğitimde Araç Geliştirme

Görme engelli çocuğun gereksinimlerine uygun araç tasarlamak,  İşitme engeli, dil ve konuşma güçlüğü olan çocuğun gereksinimlerine uygun araç tasarlamak, Zihin engelli çocuğun gereksinimlerine uygun araç  tasarlamak, Bedensel engelli çocuğun gereksinimlerine uygun araç- gereç tasarlamak

 

İŞY 2808 Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite kavramı, Standart ve  standardizasyon,Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim , Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi

İŞY 2814 İşletme Yönetimi-2

Planlama Yapmak, Örgütleme, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İş gören Adayı Bulmak, İş göreni Seçmek ,İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İş gören Performansını Değerleme, İş görenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması,Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek,Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek,Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek,Kaynakları Yönetmek

SGP 2804 Çevre Koruma

Çevre yönetmelikleri, yönetmeliklerde belirtilen çevre kuralları, yönetmeliklerde belirtilen şekilde çalışma ortamını düzenlemek, çalışma ortamı ile ilgili risk analizi yapmak, risklerin kontrolünü gerçekleştirmek, çalışan sağlığı korunması için önlemler almak, potansiyel risk kaynaklarını azaltıcı tedbirler almak.

 

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK  HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI
DERSİN KODU SINIF Y.Y. DERSİN ADI TÜRÜ T U L DERS SAATİ K AKTS
TDB 1801 1 1 TÜRK DİLİ -l Z 2 0 0 2 2 2
ATB 1801 1 1 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1801 1 1 İNGİLİZCE I* Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1803 1 1 ALMANCA I* Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1805 1 1 FRANSIZCA I* Z 2 0 0 2 2 2
ÇGP 1001 1 1 EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRME Z 2 0 0 2 2 4
ÇGP 1003 1 1 ÇOCUK GELİŞİMİ-I Z 3 0 0 3 3 4
ÇGP 1005 1 1 ÇOCUK VE OYUN Z 2 0 0 2 2 2
ÇGP 1007 1 1 ÇOCUK BESLENMESİ Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 1009 1 1 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Z 2 0 0 2 2 2
BİP 1801 1 1 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 1011 1 1 ÇOCUK VE MÜZİK Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 1013 1 1 TEMELTASARIM Z 3 0 0 3 3 3
        TOPLAM   24 0 0 24 24 30
                       
TDB 1802 1 2 TÜRK DİLİ -II Z 2 0 0 2 2 2
ATB 1802 1 2 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1802 1 2 İNGİLİZCE I** Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1804 1 2 ALMANCA I** Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1806 1 2 FRANSIZCA I** Z 2 0 0 2 2 2
ÇGP 1002 1 2 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 1004 1 2 ÇOCUK GELİŞİMİ-II  Z 3 0 0 3 3 4
ÇGP 1006 1 2 ÇOCUK VE DRAMA Z 3 0 0 3 3 4
ÇGP 1008 1 2 SANAT VE YARATICILIK Z 3 0 0 3 3 3
MAP 1804 1 2 MATEMATİK I Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 1010 1 2 AİLE EĞİTİMİ Z 3 0 0 3 3 2
BİP 1802 1 2 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 1012 1 2 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Z 2 0 0 2 2 2
                                                                                               26 0 0 26 26 30
                       
ÇGP 2001 2 3 OKUL ÖNCESİ EĞT. KUR. UYGULAMA-I Z 2 4 0 6 4 5
ÇGP 2003 2 3 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Z 2 0 0 2 2 2
ÇGP 2005 2 3 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Z 3 0 0 3 3 4
ÇGP 2007 2 3 MESLEKİ YABANCI DİL I Z 2 0 0 2 2 2
ÇGP 2009 2 3 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Z 2 0 0 2 2 2
            11 4 0 15 13 15
ÇGP 2501 2 3 ÖZEL EĞİTİM-I S 3 0 0 3 3 5
İŞY 2805 2 3 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ S 2 0 0 2 2 3
ÇGP  2503 2 3 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ S 2 0 0 2 2 4
RTV 2801 2 3 İLETİŞİM S 2 0 0 2 2 3
SGP 2801 2 3 İLKYARDIM S 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2505 2 3 KİŞİSEL GELİŞİM S 2 0 0 2 2 3
İŞY 2813 2 3 İŞLETME YÖNETİMİ-1 S 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2507 2 3 ÖZEL EĞİTİM  UYG.-ı S 2 4 0 6 4 4
ÇGP 2509 2 3 SOSYOLOJİYE GİRİŞ S 2 0 0 2 2 3
        BÖLÜM DIŞI SEÇİMLİK DERSİ S            
            10 7 0 10 10 15
      TOPLAM   21 11 0 25 23 30
                       
ÇGP 2002 2 4 OKUL ÖNCESİ EĞT. KUR. UYGULAMA-II Z 2 4 0 6 4 5
ÇGP 2004 2 4 SEMİNER Z 2 0 0 2 2 2
ÇGP 2006 2 4 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2010 2 4 ÇOCUKLA İLETİŞİM Z 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2008 2 4 MESLEKİ YABANCI DİL-II Z 2 0 0 2 2 2
            10 4 0 14 12 15
ÇGP 2502 2 4 ÖZEL EĞİTİM II S 3 0 0 3 3 4
ÇGP 2504 2 4 MESLEK ETİĞİ S 2 0 0 2 2 2
ÇGP 2506 2 4 DAVRANIŞ YÖNETİMİ S 2 0 0 2 2 3
ÇGP 2508 2 4 ÖZEL EĞİTİM  UYG.-II  S 2 4 0 6 4 4
ÇGP 2510 2 4 ÇOCUK VE ÇEVRE S 2 0 0 2 2 2
ÇGP 2512 2 4 SANAT ETKİNLİKLERİ İZLEME S 2 0 0 2 2 2
ÇGP 2514 2 4 ÖZEL EĞİTİMDE AR. GER. GELİŞ. S 2 0 0 2 2 4
İŞY 2808 2 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ S 2 0 0 2 2 3
İŞY 2814 2 4 İŞLETME YÖNETİMİ-II S 2 0 0 2 2 3
BYT 2802 2 4 TEMEL FOTOGRAF S 3 0 0 3 3 3
SGP 2804 2 4 ÇEVRE VE KORUMA S 2 0 0 2 2 3
        BÖLÜM DIŞI SEÇİMLİK DERSİ S            
            5 5 0 10 10 15
        TOPLAM   25 9 0 24 22 30
Not:Ders Kredileri : 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,
3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.
Yarıyıllar   Seçimlik Dersler                            Toplam            
I. Yarıyıl 0 AKTS                                   30            
II. Yarıyıl 0 AKTS                                   30            
III. Yarıyıl 15 AKTS                                   30            
IV: Yarıyıl 15 AKTS                                   30            
Minimum Mezuniyet Kredisi  : 120 AKTS' dir.              
Seçmeli Dersler :ikinci sınıf, her dönem için 10 saat,15 AKTS 'lik derslerden seçilecektir.

 

DERSLER

TÜRK DİLİ -l

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I

İNGİLİZCE I*         

ALMANCA I*

FRANSIZCA I*

EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRME

ÇOCUK GELİŞİMİ-I

ÇOCUK VE OYUN

ÇOCUK BESLENMESİ

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

ÇOCUK VE MÜZİK

TEMELTASARIM

TÜRK DİLİ -II

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II

İNGİLİZCE II**

ALMANCA II**

FRANSIZCA II**

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK GELİŞİMİ-II

ÇOCUK VE DRAMA

SANAT VE YARATICILIK

MATEMATİK I

AİLE EĞİTİMİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA                                                                              

OKUL ÖNCESİ EĞT. KUR. UYGULAMA-I

ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI

MESLEKİ YABANCI DİL I

ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ

ÖZEL EĞİTİM-I

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ

İLETİŞİM

İLKYARDIM

KİŞİSEL GELİŞİM

İŞLETME YÖNETİMİ-1

ÖZEL EĞİTİM  UYG.-ı

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

OKUL ÖNCESİ EĞT. KUR. UYGULAMA-II

SEMİNER

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇOCUKLA İLETİŞİM

MESLEKİ YABANCI DİL-II

ÖZEL EĞİTİM II

MESLEK ETİĞİ

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

ÖZEL EĞİTİM  UYG.-II

ÇOCUK VE ÇEVRE

SANAT ETKİNLİKLERİ İZLEME

ÖZEL EĞİTİMDE AR. GER. GELİŞ.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ-II

ÇEVRE VE KORUMA

 

 

Yukarı Çık